اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : مینو قره بگلو

  گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
  واحد سازمانی : وزارت علوم
  درجه علمی : دانشیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت :
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : معماری - معماری
  محل تحصیل : دانشگاه تهران
  تاریخ تولد :
  خط داخلی : 204
  تلفن : 04135541812
  فاکس : 35419970
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1395/09/21
   

  مجلات معتبر:

  عنوان مقاله

  نام مجله

  تاریخ چاپ

  Children interaction with urban play spaces

  Tabriz, Iran

  Visual studies

  ISI Index

  ISSN:1472-586x

  April 2007

  تصویر – متن به روایت کودکان

  فصلنامه  "سه علامه تبریزی" -  دانشگاه تبریز

  سال چهارم، شماره سیزدهم ، بهار 1386

  مسئولیت‌های شهر نسبت به محل بازی کودکان

  مجله علمی" منظر"

   

  دوره 2- شماره 10

  شهریور 1389

  کیفیت فضای باز شهری در تعامل با کودکان

  فصلنامه"مطالعات شهر ایرانی - اسلامی"

  علمی- پژوهشی

  شماره 6

  زمستان 1390

  نقش عوامل محیطی در پرورش خلاقیت کودکان

  مجله علمی "منظر"

  علمی- ترویجی

  دوره 4- شماره 19

  شهریور 1391

  گونه شناسی روشهای تحقیق در مطالعات محیطی کودکان

  دو فصلنامه "نامه معماري و شهرسازي"

  علمی- پژوهشی

  شماره 9

  پاییز و زمستان 1391

  ارتقا تعامل کودک با مکان در فضای باز مجتمع های مسکونی

  (مورد پژوهی: سه گونه فضای باز مسکونی در شهر تبریز)

  فصلنامه " هنرهای زیبا (معماری و شهرسازی)"

  علمی- پژوهشی

  دوره 18 - شماره 2

  تابستان 1392

  گونه شناسی مجتمع های مسکونی، گامی موثر در طراحی باکیفیت مجموعه های مسکونی معاصر

  (مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکونی شهر تبریز)

  دو فصلنامه "نامه معماري و شهرسازي"

  علمی- پژوهشی

  شماره 14

  بهار و تابستان 1394

  Parametric Design pattern Language and Geometric Patterns in Historical Domes
  in Persian Architecture

  CIENCIA E TECNICA VITIVINICOLA

  ISI Index

  ISSN:0254-0223

  Vol. 29
  No:7-1

  2014

  Typology of Cognitive Research Methods in Urban Design Studies

  CIENCIA E TECNICA VITIVINICOLA

  ISI Index

  ISSN:0254-0223

  Vol. 29
  No:7-2

  2014

  بررسی فرایند دلبستگی به مکان در مطالعات شهری با رویکرد روانشناسی شناختی

  فصلنامه "تازه های علوم شناختی"

  علمی -پژوهشی

  سال 17 شماره 1

  بهار 1394

  Regenerating the"Creative Place" :A new approach in promoting contemprory heritage of Islamic-Iranian city

  Current World Environment

  ISI Index

  ISSN:0973-4929

  Vol 9-3

  December 2014

  الگوواره روانشناسی محیط در تعامل با اندیشه اسلامی

  فصلنامه " پژوهشهای معماری اسلامی"

  علمی-پژوهشی

  دوره 3 - شماره 1

  1394

  بررسی تطبیقی خانه های تک واحدی و آپارتمانی در ایجاد حس رضایت ساکنان(بررسی موردی در شهر زنجان)

  فصلنامه "آرمان شهر"

  علمی-پژوهشی

  شماره 23
  تابستان 1397

  بینشی نوین در قطبهای خلاق شهری(پتانسیل های فضای هم پیوند با میدان نقش جهان و دانشگاه هنر اصفهان به عنوان مکان جاذب طبقه خلاق)

  فصلنامه "باغ نظر"

  علمی-پژوهشی

  شماره 45
  اسفند  1395

  بررسی تاثیر عوامل فردی بر فرایند دلبستگی به مکان با رویکرد روانشناسی شنا