مدیریت

 
    رئیس دانشکده
    دکتر محمدتقی پیربابایی


    تلفن: 04135539208
    دورنگار:04135539200

    رایانامه: pirbabaei@tabriziau.ac.ir