شماره تلفن های ضروری دانشکده

آدرس دانشکده: تبریز- میدان ساعت- خیابان مصلی- دانشکده معماری و شهرسازی         
کدپستی: 5137753497

 
توضیحات فاکس مستقیم داخلی نام خانوادگی ردیف
    35539203-4 212 انتظامات دانشکده 1
اتاق هیئت علمی   35559430 289 دکتر پیربابایی 2
رئیس دانشکده   35539208 205 دکتر نژادابراهیمی 3
معاون پژوهشی   35559545 232 دکتر بیتی 4
معاون آموزشی   35539206 207 دکتر ملکی 5
دفتر دانشکده 35539200 35539207 202 آقای امیری- نقدی 6
    35564233 230 دکتر مدقالچی 7
    35541090 200 دکتر حق پرست 8
    35541083 201 دکتر هاشم پور 9
    35541809 211 دکتر وحدت طلب 10
    35549591 228
208
دکتر غفاری 11
    35559812
    35541814   دکتر شهبازی 12
    35541812 204 دکتر قره بیگلو- دکترملکی 13
فناوری   35559490 250 آقای حاتمی 14
کتابخانه   35541806 229 آقای مهری  15
دفتر فنی   35559576 213 آقای دلخواه نیا 16
دفتر فنی   35541810 233 آقای ولیلویی 17
مرکز رشد 35549592 35549590 227 آقای پورسعدی 18
اتاق هیئت علمی   35559785 282 دکتر نژاد ابراهیمی 19
        دکتر آیشم - دکتر رشاد 20
    35541816   دکتر مولایی 21
        دکتر احمدنژاد 22
    35541811 232 دکتر ایمانی 23
    35419975   آموزش دانشگاه 24
آموزش   35297525 525 آقای جعفرپور 25
آموزش   35297524 524 آقای کاظم زاده 26
آموزش   35297523 523 آقای گرامی 27
آموزش   35297522 522 خانم وظیفه شعاع 28
تغذیه  و خوابگاه   35421734   آقای شیری 29
وام دانشجویی   35421734   آقای بهره ور 30
امور مالی   35297174 174 آقای پرتو 31

 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.