اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : مینو قره بگلو

  گروه آموزشی : ربع معماری و معماری اسلامی
  واحد سازمانی : وزارت علوم
  درجه علمی : استاد
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت :
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : معماری - معماری
  محل تحصیل : دانشگاه تهران
  تاریخ تولد :
  خط داخلی : 204
  تلفن : 04135541812
  فاکس : 35419970
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1403/01/21
   

  مقالات معتبر بین الملی:

  تاریخ چاپ نام مجله عنوان مقاله
  Publish in Date:06 April 2024
  Volume: 5
   Number: 1
  DOI:10.22034/ijumes.2024.2025258.1205
  Journal of Urban Management and
  Energy Sustainability (JUMES)
  Relationship of The Influential Cultural Criteria in The Continuity of Life Tradition in The Neighborhood Unit (Selected Neighborhoods of Tabriz City)
  Publish in Date:2021 Architecture, City and Environment
  Scopous (Q2)
  The Impact of Changes in Environmental Meanings on Users’ Perceptions (Case Study: Infill Architecture in the Historic Bazaar of Tabriz)
  Published: 15
   Date: 2021
  https://doi.org/10.1007/s10901-020-09804-x
  Journal of Housing and the Built Environment
  JCR(If=1.442)
  Scopous (Q1)
  The role of self-determination needs and sense of home
  Published online:12 Date:2021
  https://doi.org/10.1080/26892618.2021.1987370
  Journal of Aging and Environment
  Scopous (Q3)
  The Impact of the Sense of Home on the Quality of
  Life of Older Adults in Tabriz, Iran
  Volume 31
  Published online: Date:2019
  DOI:10.1080/12265934.2019.1568284
  International Journal of Urban Sciences
  Scopus (Q2)
  Biophilic Perception in Urban Green Spaces (Case Study: El Gölü Park, Tabriz)
  Volume 86
   Date: 2019
  https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.05.007
   
  Teaching and Teacher Education
  IF=2.473
  JCR(Q1)
  An Analysis of the Motivating Factors Underlying the Hidden Curriculum Components through the Lens of the Iranian Students of Architecture: A Qualitative Study
  Volume: 29 
   Number: 1
  Date:2019
  International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning Identification and explanation of life factors in traditional houses in Yazd; based on grounded theory
  Volume 20
  Issue 2
  Date:2018

  https://doi.org/10.1007/s00004-018-0381-0
   Network Journal Nexus
  ISI (IF=0.488)
  Scopus (Q1)
  Exploring the Relationship between Music and Architecture and Mathematics
  Volume 4
  Issue 4
  Date:2017
  Journal of Islamic Architecture The Characters and Meaning of Third Place in Historical Urban Space of Iran
  Date:2017 International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning Investigation of the place attachment process in the neighborhood with a cognitive psychological approach(case study:The Gharebaghis' neighborhood of Tabriz)
  Vol. 29
  No:7-1

  Date:2014
  CIENCIA E TECNICA VITIVINICOLA
  ISI Index
  ISSN:0254-0223
  Parametric Design pattern Language and Geometric Patterns in Historical Domes
  in Persian Architecture
  Vol. 29
  No:7-2

  Date:2014
  CIENCIA E TECNICA VITIVINICOLA
  ISI Index
  ISSN:0254-0223
  Typology of Cognitive Research Methods in Urban Design Studies
  Vol 9-3
  Date:2014
  Current World Environment
  ISI Index
  ISSN:0973-4929
  Regenerating the “Creative Place" :A new approach in promoting contemporary heritage of Islamic-Iranian city
  April 2007 Visual studies
  ISI Index
  ISSN:1472-586x
  Children interaction with urban play spaces
  Tabriz, Iran  مقالات معتبر ملی:

  عنوان مقاله

  نام مجله

  تاریخ چاپ 

  ارزش های انسان مسلمان و نمود آن در معماری خانه ایرانی اسلامی (نمونه موردی: خانه های تاریخی شهر یزد) فصلنامه "مطالعات شهر ایرانی"
  علمی-پژوهشی
  شماره 51، دوره 14
  بهار 1402
  بازشناسی نحوه ادراک چندحسی از زیارت در فرایند شناخت (نمونه موردی: حرم امام رضا(ع)) نشریه پژوهشنامه "خراسان بزرگ"
  علمی-پژوهشی
  انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402
  https://doi.org/10.22034/farzv.2023.375928.1831
  تبیین مؤلفه‌های کالبدی محیط حامی رفتار اخلاق محور از منظر اندیشه اسلامی فصلنامه " پژوهشهای معماری اسلامی"
  علمی-پژوهشی
  دوره ۱۱، شماره ۴
  1402
  شناسایی انواع تخیل در اثر معماری مبتنی بر دیدگاه فلسفه‌ی عصب شناسی (تحلیل چند مصداق از معماری معاصر جهان) فصلنامه "باغ نظر"
  علمی- پژوهشی
  انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402
  https://doi.org/10.22034/bagh.2024.419224.5461
  انواع تغییر در شکل دهی به فضای ساخته شده معماری (مورد پژوهی: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز) مجله علمی "اندیشه معماری"
  علمی-پژوهشی
  دوره 7، شماره 14 - شماره پیاپی 14
  پاییز و زمستان 1402
  حقوق شهروندی اسلامی در طراحی معماری خانه های تاریخی قاجار دزفول با تاکید بر شرایط بحران همه گیری کووید 19 مجله علمی "معماری و مرمت ایران"
  علمی-پژوهشی
  انتشار آنلاین از تاریخ -
  تبیین اصالت فرهنگی در شکل گیری معماری معاصر از منظر ادارکات اعتباری فصلنامه "مطالعات فرهنگی و ارتباطات"
  علمی-پژوهشی
  انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402
   10.22034/jcsc.2024.552413.2560
  نمود کالبدی پاسخ به ترس در شهر تاریخی تبریز، دوره قاجار مجله علمی گفتمان طراحی شهر
  علمی-پژوهشی
  دوره 4، شماره 3
  پاییز 1402
  پیدایش گنبد اورچین در معماری سلجوقی و سیر تحول آن در دوره های متاخر فصلنامه "پژوهش های باستان شناسی ایران" علمی- پژوهشی انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1402
  10.22084/NB.2023.27923.2598
  ادراک الگوها و مفاهیم به کار رفته در تزیینات خوون چینی خانه‌های قاجاری دزفول فصلنامه "مرمت و معماری ایران"
  علمی- پژوهشی
  انتشار آنلاین از تاریخ -
  تاثیر احساس جمعی بر شکل‌گیری قرارگاه‌های رفتاری (مورد مطالعاتی: باهمستان‌های آیینی شهر تبریز) فصلنامه "باغ نظر"
  علمی- پژوهشی
  دوره 21، شماره 130
  فروردین 1403
  سنجش توانمندی‌های حرفه‌ای فارغ التحصیلان معماری از منظر برنامه درسی و حرفه‌ای مجله "نامه آموزش عالی"
  علمی- پژوهشی
  انتشار آنلاین از تاریخ -
  ارزیابی نقشه های شناختی دانشجویان از منظر شهری به عنوان برونداد تصویر ذهنی فصلنامه "تحقیقات جغرافیایی"
  علمی- پژوهشی
  دوره 38 – شماره 3
  1402
  بررسی تاثیر حیات‌پذیری فضاهای سکونتی قشر کم‌درآمد بر توانمندسازی ساکنان آن (مطالعه موردی: چهار پهنه غیررسمی شهر تبریز) نشريه "مطالعات شهري"
  علمی- پژوهشی
  انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402
  https://doi.org/10.22034/urbs.2023.62804
  قابلیت ‌های محیطی موثر بر خودآگاهی در مجموعه‌‌های مسکونی منتخب شهر مشهد مجله "جغرافیا و توسعه فضای شهری" 
  علمی- پژوهشی
  انتشار آنلاین از تاریخ 3 خرداد 1402
  ساخت‌یابی معماری فضاهای سکونتی با رویکرد فرهنگ ایرانی- اسلامی نشريه"فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی"
  علمی- پژوهشی
  دوره 8، شماره 1
  بهار و تابستان 1402
  ارایه مدلی برای سنجش میزان خلاقیت براساس روش SAPPHIRE (نمونه موردی بناهای منتخب شهر تبریز) نشریه "معماری و شهرسازی ایران"
  علمی-پژوهشی
  دوره 14، شماره 1
  بهار و تابستان 1402
  ارايه الگوي ميان رشته اي براي ارزيابي خلاقيت معماري نشريه "مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني"
  علمی - پژوهشی
  دوره 15، شماره 2
  بهار 1402
  مولفه های کالبدی موثر بر خودآگاهی در محیط نشریه معماری شناسی
  علمی - تخصصی
  سال 5، شماره 25
  زمستان 1401
  نقش طرحواره های ذهنی در شکل گیری الگوی مسکن سنتی مراغه انديشه معماري سال 6 شماره 12
  پاييز و زمستان 1401
  تاثیر خودشناسی بر ایجاد کیفیت زیستی در معماری مکان های مذهبی (نمونه موردی: مسجد جامع دزفول) نشریه شهر ایرانی اسلامی
  علمی - پژوهشی
  شماره 49، دوره 13
  پاییز 1401
  بازاندیشی در مفهوم باهمستان در راستای تکون مفهوم امت واحده در بستر معماری و شهرسازی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
  علمی - پژوهشی
  دوره11، شماره4-شماره پیاپی 28
  اسفند 1402
  دیدگاه اخوان الصفا به هندسه و کاربرد آن در معماری اسلامی ایران نشريه" فرهنگ معماري و شهرسازي ايران" 
  علمي -پژوهشي
  سال 7، شماره 2
  دو فلصنامه 1401
  نقش مکان های سوم در ارتقای حس تعلق شهروندان
  مورد مطالعه: از میدان ولیعصر تا چهارراه خیابان ولیعصر تهران
  نشریه رهپویه
  معماری و شهرسازی
  علمی - تخصصی
  دوره 1، شماره 2
  تابستان 1401
  عوامل تاثیرگذار در ثبت تصاویر ذهنی از مکان نشریه معماری شناسی
  علمی - تخصصی
  سال 5، شماره 23
  تابستان 1401
  تبيين رويكرد شناختي - فرهنگي در تطبيق با رويكردهاي تكويني به معنا در شهرسازي نشريه " دانش شهرسازي"
  علمي -پژوهشي
  دوره 6 شماره 2
  تابستان 1401
  نماد شناسی در معماری مساجد ایرانی از رویکرد مطالعات فرهنگی فصلنامه "مطالعات فرهنگی و ارتباطات"
  علمی - پژوهشی
  دوره 18، شماره 66
  بهار 1401
  كاربست بازی وارسازی در فضاهای شهری، جهت ارتقاء حضور پذیری کودکان اوتیستیک  نشريه " منظر"
  علمي -پژوهشي
  دوره 14، شماره 58،
  فروردین 1401
  تأثیر اعتدال در فضای معماری مساجد بر ایجاد حضور قلب (نمونه موردی: مساجد منتخب محدوده بازار تهران) نشريه " پژوهش هاي معماري اسلامي"
  علمي - پژوهشي
  دوره ۹، شماره ۴ ،
  ۱۴۰۰زمستان
  میزان کارآمدی برنامه مصوب آموزش مسکن (طرح معماری 5) بر اساس انتظارات جامعه حرفه‌ای از فارغ‌التحصیلان رشته معماری بررسی موردی: جامعه حرفه‌ای شهر تبریز نشريه "نامه معماري و شهرسازي"
  علمي -پژوهشي
  دوره 14، شماره 33،
  زمستان 1400

   
  بررسی میزان و نحوه رعایت حریم در معماری و شهرسازی از منظر فقه اسلامی شیعه (نمونه موردی: محله خان یزد) نشريه " مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوق"
  علمي- پژوهشي
  دوره 15، شماره 44،
  اسفند 1400 
  جايگاه و مفهوم هندسه در هنر معماري اسلامي بر اساس ديدگاه اخوان الصفا نشريه " نگارينه هنر اسلامي"
  علمي -پژوهشي
  دوره 8 شماره 22
  بهمن 1400
  عوامل تصویرپذیر در خانه های دوره قاجار در شهر تبریز فصلنامه "تحقیقات جغرافیایی"
  علمی - پژوهشی
  دوره 36، شماره 3
  تابستان 1400
  جایگاه حکمت نظری در کاربست نظری در کاربست هندسه معماری از جانب ریاضی دانان اسلامی دوره مورد بررسی قرون چهارم الی یازدهم هجری دوفصلنامه "حکمت معاصر" دوره12، شماره 1
  بهار و تابستان 1400
  تجربه استفاده از خانه های تاریخی به عنوان مدارس معماری از منظر تجربه زیسته دانشجویان (نمونه موردی دانشگاه هنر اسلامی تبریز) فصلنامه "صفه"
  علمی- پژوهشی
  دوره 31، شماره 1،
  بهار 1400
  بررسی عناصر شکل دهنده هویت کالبدی بر اساس نقشه های شناختی شهروندان نمونه مورد پژوهی:محله دوچی تبریز فصلنامه "آرمان شهر"
  علمی-پژوهشی
  دوره  13 ، شماره،  33 
  زمستان 1399 
  واكاوي مولفه هاي كيفي ميان افزايي در بافت تاريخي تبريز( نمونه هاي موردي : مجموعه تجاري مشروطه و صاحب الامر در بازار تاريخي تبريز) فصلنامه "جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)"
  علمیپژوهشی
  دوره 11، شماره 1 ،
  زمستان 1399
  نقش تکنولوژی در ارتباط انسان با طبیعت در نگرش اسلامی (نمونه موردی: خانه های سنتی ایران) فصلنامه " الهيات هنر"
  علمی- پژوهشی
  سال 6، شماره 13
  اسفند 1399
  تأثیر اقلیم بر سازمان فضایی مسکن روستایی بر اساس نظریه نحو فضا (نمونه موردی: روستاهای استان آذربایجان شرقی) فصلنامه "پژوهشهای روستائی"
  علمی- پژوهشی
  دوره 11، شماره 4،
  اسفند 1399
  گذار الگوها: تحليلي قياسي بر سير تحول فضاهاي باز در خانه هاي تبريز فصلنامه "باغ نظر"
  علمی- پژوهشی
  دوره 17، شماره 91   
  دی 1399
  بیین سازوکار تأثیر فرهنگ بر درک خلاقیت اثر معماری با نظریۀ اعتباریات نشریه "فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی"  دوره 5 ، شماره 2 ،
  پاییز و زمستان 1399 
  سبک زندگی اخلاقی در تعامل با قابلیّت های محیط در محلات سنتی ایران (مورد مطالعه: محلهِ تاریخی عزب دفتریلر تبریز) فصلنامه "انديشه معماري"
  علمیپژوهشی
  سال چهارم ،شماره 8،
   پاييز و زمستان 1399
  ارتباط فضاهای سکونتی با ابعاد سبک زندگی (بررسی تطبیقی دو محله سنتی و معاصر شهر تبریز) فصلنامه "توسعه محلی (روستایی-شهری)" دوره دوازدهم، شماره 1
  بهار و تابستان 1399
  معاصرسازی هویت-مبنا؛ نمونه: بافت‌های شهری معاصر ایران در دوره پهلوی فصلنامه نقش جهان
  علمیپژوهشی
  دوره 10 ،شماره ،1
  بهار 1399

   
  ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر مسکن بومی در روستای نسمه شهرستان پاوه فصلنامه مسکن و محیط روستا
  علمی- پژوهشی
  شماره 167
  پاییز 98
  معماری میان‌افزا؛ رویکردی میان رشته‌ای برای طراحی در بافت تاریخی
  نمونه‌ی موردی: مجموعه‌ی تجاری مشروطه در بافت تاریخی بازار تبریز
  فصلنامه "باغ نظر"
  علمی-پژوهشی
  دوره 16، شماره 76، مهر 1398
  بازشناسی مفهوم ارزش در رابطه انسان و محیط در فضاهای باز سکونتی در معماری سنتی ایران فصلنامه هنرهای زیبا(معماری وشهرسازی)
  علمی -پژوهشی
  دوره 24، شماره 1
  بهار 1398
  ارزیابی برنامة درسی پنهان رشتة معماری بر اساس اخلاق اسلامی فصلنامه صفه
  علمی-پژوهشی
  سال 2، شماره 84،
  بهار 1398
  شهر مربی کودک:بازتولیدالگوی شهر دوست دار کودک در بستر ایرانی-اسلامی فصلنامه " پژوهشهای معماری اسلامی"
  علمی-پژوهشی
  دوره 7 ، شماره 1 ،
  بهار 1398
  بررسی تطبیقی الگوهای مکان-رفتار در مساکن قبل و بعد از زلزله روستای زلزله زده سرند مجله "پژوهش‌های روستائی" دوره 10 ، شماره 1،
  بهار 1398
  (DOI):  10.22059/jrur.2019.262446.1268
  واکاوی نقش تصاویر ذهنی در ایجاد حس تعلق در محلات(مطالعه موردی محله شتربان تبریز) فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)
  علمی-پژوهشی
  سال نهم ، شماره 1
  زمستان97
  تبیین زبان الگویِ ویژگی‌ فضایی مدارس مقطع متوسطه شهر تبریز دو فصلنامه "پژوهش‌های معماری و محیط" دوره 1، شماره 2،
  پاییز و زمستان 1397
  بررسی تطبیقی تعامل کودک با محیط شهری از منظر اندیشه اسلامی و غربی فصلنامه " پژوهشهای معماری اسلامی"
  علمی-پژوهشی
  دوره ۶، شماره ۳،
  پائیز۱۳۹۷
  بررسی تطبیقی خانه های تک واحدی و آپارتمانی در ایجاد حس رضایت ساکنان(بررسی موردی در شهر زنجان) فصلنامه "آرمان شهر"
  علمی-پژوهشی
  شماره 23،
  تابستان 1397
  ارزیابی مراکز شهری مبتنی بر رویکرد پاسخ دهی محیطی (نمونه موردی: منطقه مرکزی شهر گنبدکاووس) فصلنامه " مطالعات شهری کردستان"
  علمی-پژوهشی
  دوره 7 ، شماره 27،
  تابستان1397
  وونروف، بررسی مولفه های منظر شهری در خیابان برای زندگی فصلنامه منظر
  علمی -ترویجی
  شماره 43،
  تابستان 1397
  عوامل مؤثر بر ارتباط و نشانه شناسی در معماری - مطالعه موردی مسجد کبود تبریز دوفصلنامه جاویدان خرد
  علمی -پژوهشی
  دوره 15، شماره 33،
  بهار و تابستان1397
  مفهوم مشارکت در محیط از منظر اندیشه ­ی اسلامی و اندیشه­ ی غربی فصلنامه " پژوهشهای معماری اسلامی"
  علمی-پژوهشی
  دوره 6 ، شماره 1،
  بهار 1397
  تاریخ ذهنیت عامه عاملی تاثیرگذار بر کیفیت مسکن فصلنامه هنرهای زیبا (معماری و شهرسازی)
  علمی -پژوهشی
  دوره 23 ، شماره 1،
  بهار 1397
  قابلیت های محیط در ارتباط با مراتب حیات انسانی فصلنامه مطالعات شهر ایرانی -اسلامی
  علمی -پژوهشی
  ویژه نامه شماره 31،
  بهار 1397
  چارچوب نظری سنجش معیارهای رضایت‌مندی سکونتی با رهیافت روانشناسی دین از دیدگاه شناخت شناسی فصلنامه "مدیریت شهری"
  علمی -پژوهشی
  شماره 49
  زمستان 1396
  ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنین روستای سرند از مساکن احداثی بعد از زلزله فصلنامه مسکن و محیط روستا
  علمی- پژوهشی
  دوره 36، شماره 160،
  زمستان 1396
  شکل گیری فضا در اثر پیوند مفهومی"موسیقی -ریاضی" در معماری (مطالعه موردی: جلو خان و آسمانه گنبدخانه مسجد شیخ لطف الله اصفهان) فصلنامه " پژوهشهای معماری اسلامی"
  علمی-پژوهشی
  دوره 5، شماره 2 ،
   تابستان 1396
  ارزیابی تاثیر ابعاد اجتماعی و کالبدی محیط محله بر سلامت روانی و حس سلامتی ساکنین (مورد پژوهی محله رشدیه تبریز) فصلنامه هنرهای زیبا (معماری وشهرسازی)
  علمی -پژوهشی
  دوره 22 ، شماره 2،
  تابستان 1396
  شناسیایی و تبیین برنامه درسی پنهان آموزش معماری (مطالعه موردی: دانشکده معماری دانشگاه ایلام) فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران
  علمی - پژوهشی
  دوره 12، شماره 45
  تابستان 1396
  شناسایی و تحلیل مولفه های تاثیرگذار بر پاسخ دهندگی محله از منظر جهان بینی اسلامی فصلنامه نقش جهان- مطالعات نظری و فناوری نوین معماری و شهرسازی
  علمی -پژوهشی
  دوره 7، شماره 1،
  بهار 1396
  بینشی نوین در قطبهای خلاق شهری(پتانسیل های فضای هم پیوند با میدان نقش جهان و دانشگاه هنر اصفهان به عنوان مکان جاذب طبقه خلاق) فصلنامه "باغ نظر"
  علمی-پژوهشی
  شماره 45،
  اسفند  1395
  مبانی شکل گیری مکان تعاملات اجتماعی از منظر اندیشه اسلامی دو فصلنامه "فیروزه اسلام (پژوهه معماری و شهرسازی اسلامی)"
  در حال اخذ مجوز علمی-پژوهشی
  شماره 3 ،
  پاییز و زمستان 1395
  شناسایی معیارهای طراحی منظر شهری با رویکرد پاسخ دهی محیطی(نمونه موردی:سرای محله جملزاده) نشریه "هفت شهر" شماره 55و 56،
  پاییز و زمستان 95
  قابلیت های محیطی موثر بر خودآگاهی در مجموعه های مسکونی منتخب شهر مشهد نشریه جغرافیا و توسعه فضای شهری
  علمی - پژوهشی
  سال 3، شماره 2
  پاییز و زمستان 1395
  تاثیر و تاثرات تعاملات اجتماعی بر خلق مکان در معماری اسلامی نشریه شباک سال دوم،  شماره 8 و 9
  آبان و آذر 1395
  بررسی تاثیر عوامل فردی بر فرایند دلبستگی به مکان با رویکرد روانشناسی شناختی
  (مورد پژوهی: محله قره باغی تبریز)
  فصلنامه هنرهای زیبا (معماری وشهرسازی)
  علمی -پژوهشی
  دوره 21، شماره 2 ، تابستان 1395
  گونه‌شناسی مجتمع های مسکونی، گامی موثر در طراحی باکیفیت مجموعه‌های مسکونی معاصر
  (مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکونی شهر تبریز)
  دو فصلنامه "نامه معماري و شهرسازي"
  علمی- پژوهشی
  شماره 14
  بهار و تابستان 1394
  الگوواره روانشناسی محیط در تعامل با اندیشه اسلامی فصلنامه " پژوهش‌های معماری اسلامی"
  علمی-پژوهشی
  دوره 3 - شماره 1
  بهار 1394
  بررسی فرلیند دلبستگی به مکان در مطالعات شهری با رویکرد روانشناسی شناختی فصلنامه "تازه‌های علوم شناختی"
  علمی- پژوهشی
  سال 17، شماره 1
  بهار 1394
  ارتقا تعامل کودک با مکان در فضای باز مجتمع های مسکونی (موردپژوهی: سه گونه فضای باز مسکونی در شهر تبریز) فصلنامه " هنرهای زیبا (معماری و شهرساز)
  علمی- پژوهشی
  دوره 18، شماره 2
  تابستان 1392
  گونه شناسی روش‌های تحقیق در مطالعات محیطی کودکان دو فصلنامه "نامه معماري و شهرسازي"
  علمی- پژوهشی
  شماره 9
  پاییز و زمستان 1391
  نقش عوامل محیطی در پرورش خلاقیت کودکان مجله علمی "منظر"
  علمی- ترویجی
  دوره 4، شماره 19
  شهریور 1391
  کیفیت فضای باز شهری در تعامل با کودکان فصلنامه"مطالعات شهر ایرانی- اسلامی"
  علمی- پژوهشی
  شماره 6،
  زمستان 1390

  کتب

   ترجمه :
  روش های تحقیق در روانشناسی محیط ، رابرت گیفورد 2016

  تالیف:
  مبادی و مبانی شناخت معنای محیط، 1399  سمينارها و کنفرانس هاي ملي يا بين المللي

   
  عنوان مقاله

  عنوان و محل سمينار يا کنفرانس

  تاریخ


  ابعاد سلامت و نقش محیط بر سلامت
   
  دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران شهریور 1402

  تحولات خانه از نگاه فرهنگی در دوران معاصر
   
  دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران شهریور 1402

  ارزیابی توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان رشته کارشناسی معماری از منظربرنامه درسی و حرفه
   
  دهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری اردیبهشت 1402

  جایگاه حیاط در فضاهای سکونتی
   
  دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران بهمن 1401

  فناوری ابزاری برای ارتقا کیفیت محیط آموزشی کودکان
   
  دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب دی 1401

  عوامل تاثیرگذار بر نشانه گذاری بافت تاریخی
   
  دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب دی 1401

  نقش نشانه شناسی در ارتقاء خوانایی بافت تاریخی
   
  دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب دی 1401

  بررسی کاربرد روانشناسی شناختی در طراحی فضاهای معماری با
  استفاده از روش ثبت امواج مغزی

   
  دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب دی 1401

  راهبردهای برنامه ریزی مسکن حاشیه نشین 
   
  دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب دی 1401

  واکاوی عناصر هویت فرهنگی در هویت مندی مکان 
   
  دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب دی 1401

  فراتحلیل متغیرهای محیطی تاثیرگذار بر سلامت روان ساکنان 
   
  هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری آذر 1400

  عوامل محیطی موثر بر درک و رفتار کودک مبتلا به اختلالات طیف اتیسم 
   
  دومین کنفرانس ملی کودکان استثنایی (کودکان با نیازهای ویژه) از منظر روانشناسی تربیتی، علوم شناختی و آسیب شناختی آبان 1400

  فرهنگ و مکان سازی خلاق در شهر 
   
  کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب خرداد 1400

  توصیف رابطه ثابت های مشترک انسان و ادراک محیطی 
   
  کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب خرداد 1400
  رفتار اخلاقي در تعامل با محيط

  كنفرانس ملي معماري، عمران،شهرسازي و افق هاي هنر اسلامي در بيانيه گام دوم انقلاب

  ارديبهشت  1400

  خردمحوری در تعاملات انسان و محیط

  دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی

  آذر1399

  طرح‌واره‌های مؤثر در شکل‌گیری معماری ایرانی

  هفتمين كنفرانس ملي فناو.ري نوين در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي

  آبان  1399

  تاثیر بناهای تاریخی بر حافظه تاریخی در گذر زمان

  سمپوزیوم بین المللی مفهوم زمان، فضا  و حرکت در هنر

  دی 1398

  نقش مولفه‌های محیطی سرای سالمندی در تامین نیازهای سالمندان

  ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری

  آذر 1398

  بررسی عوامل موثر بر گسست از عالم مادی و پیوست معنایی در نیایشگاه (نمونه موردی مسجد شیخ لطف الله)

  کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری

  آذر  1397

  بررسی حس تعلق در محله شتربان شهر تبریز

  سومین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و طراحی شهری

  شهریور 1397

  پژوهشی پیرامون جنات و بهشت عدن در راستای عناصر شناسی و بازآفرینی در معماری

  نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی

  تیر 1397

  طراحی قابلیت محور، رویکردی روانشناسانه در طراحی محیط

  پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری

  دی 1396

  مراتب نیازهای انسان در فضاهای سکونتی

  پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری

  دی 1396

  آسایش و بررسی تطبیقی عوامل موثر در حصول آسایش کلی در محیط‌هایِ طبیعیِ شهری

  سومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در هزاره سوم

  شهریور 1396

  واکاوی مفهوم مشارکت در محیط در بازار تبریز

  کنفرانس بین المللی عمران، معماری  و شهرسازی ایران معاصر

  مرداد 1396

  واکاوی ابعاد تصاویر ذهنی درایجاد حس مکان درمحله

  کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری  و شهرسازی ایران معاصر

  مرداد 1396

  مولفه‌های پایداری اجتماعی مسکن از منظر اندیشه اسلامی

  کنفرانس بین المللی عمران، معماری  و شهرسازی ایران معاصر

  مرداد 1396

  مولفه‌های تاثیر گذار در شفابخشی طبیعت از منظر اندیشه اسلامی و محققان معاصر

  دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران

  خرداد 1396

  جستار مولفه‌های تاثیرگذار اصالت مکان معماری موزه‌ها

  دومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران

  خرداد 1396

  بررسی بین طرحواره ذهنی و معماری

  کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری

  دی 1395

  ابعاد کیفیت محیط های سکونتی با رویکرد جامع‌نگر

  کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری

  دی 1395

  بررسی سلسله مراتب بعنوان ویژگی برای خانه (بررسی در خانه‌های سنتی و معاصر)

  کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری

  دی 1395

  رابطه بین فرهنگ جامعه و رفتار استفاده کنندگان فضا با رویکرد تاریخ ذهنیت عامه

  همایش ملی روش تحقیق در شهرسازی و معماری

  دانشگاه یزد

  مهرماه 1393

  بررسی مولفه های تاثیرگذار در طراحی مسکن بوم محور و پایدار در نواحی روستایی زلزله زده

  کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری

  شهریور 1395

  هندسه فضایی - اجتماعی محیط یادگیری در اسلام

  کنفرانس بین اللمللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی

  خرداد 1395

  شناسایی معیارهای طراحی شهری با رویکرد پاسخدهی محیطی

  همایش ملی منظر- دانشگاه شهید بهشتی تهران

  اردیبهشت 1395

  تسخیر یا قسر طبیعت

  همایش ملی منظر- دانشگاه شهید بهشتی تهران

  اردیبهشت 1395

  مقایسه تطبیقی مفهوم خلاقیت از منظر اندیشه اسلامی با رویکردهای مطرح در اندیشه غربی

  دومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی - دانشگاه تربیت مدرس تهران

  اسفند 1394

  تبین مولفه‌های محیطی موثر بر ارتقا خلاقیت برمبنای رویکرد شناختی

  دومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی - دانشگاه تربیت مدرس تهران

  اسفند 1394

  شناسایی مولفه‌های معماری تاثیرگذار بر طراحی معماری فضای وحدت‌گرا

  کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت‌های شهری

  مرداد 1394

  راز ماندگاری پیاده راه جلفای اصفهان بعنوان مکان سوم

  کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیر ساخت شهری

  مرداد 1394

  ارزیابی امنیت زنان در سکونتگاه های غیررسمی با تاکید بر ارزش‌های اسلامی- ایرانی

  اولین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی- دانشگاه تربیت مدرس نهران

  دی 1393

  بازآفرینی مفهوم کوچه با تاکید بر ارزش های اسلامی - ایرانی

  اولین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی - دانشگاه تربیت مدرس تهران

  دی  1393

  مولفه‌های توسعه پایدار در طراحی مسکن روستایی اولین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی - دانشگاه تربیت مدرس تهران دی  1393
  معیارهای مکانی جاذب طبقه خلاق اولین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی - دانشگاه تربیت مدرس تهران دی 1393
  ادراک شاخصه‌های سفابخشی محیط‌های طبیعی و کاربرد آن در طراحی محیط انسان ساخت اولین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی - دانشگاه تربیت مدرس تهران دی 1393
  بررسی مولفه‌های تاثیرگذار در طراحی مسکن بوم محور و پایدار در نواحی روستایی زلزله‌زده دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری- تبریز آذر  1393
  روش‌های تحقیق در مطالعات طراحی شهری با رویکرد روانشناسی شناختی همایش ملی روش تحقیق در شهرسازی و معماری
  دانشگاه یزد
  مهر 1393
  ارزیابی روش‌های سنجش ادراک محیطی مخاطبان در مطالعات معماری و شهرسازی همایش ملی روش تحقیق در شهرسازی و معماری
  دانشگاه یزد
  مهر 1393
  بازشناسی عناصر شهرخلاق در ارتباط با پایداری منظر فرهنگی شهر سنتی همایش ملی شهرسازی فرهنگ‌گرا
  دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
  اردیبهشت 1393
  آموزشی نو در کالبدی نو همایش ملی جفرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار- تهران اسفند 1392
  بازآفرینی "مکان خلاق" رویکردی نو در ارتقای کیفی مراکز تاریخی شهر اسلامی معاصر دومین همایش معماری و شهرسازی اسلامی- دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذر  1392
  باز آفرینی مفهوم کوچه در معماری اسلامی- ایرانی معاصر (خاستگاه فعالیت‌های فیزیکی و اجتماعی کودکان) دومین همایش معماری و شهرسازی اسلامی- دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذر  1392
  مولفه‌های محیطی تاثیرگذار در ارتقاء تعاملات اجتماعی در محلات مسکونی معاصر با رویکرد به فرهنگ ایرانی- اسلامی دومین همایش معماری و شهرسازی اسلامی- دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذر 1392
  بررسی آثار زندگی بلندمرتبه بر کودکان کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز آذر  1392
  چالش‌های بازآفرینی فضاهای باز مسکونی معاصر با هویت اسلامی دومین همایش معماری و شهرسازی اسلامی- دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذر   1392
  طراحی فضاي شهري متاثر از تعامل کودك با محیط با تاکید بر ایجاد خلاقیت در کودکان اولین همایش ملی معماری، مرمت و شهرسازی و محیط زیست پایدار- دانشگاه شهید مفتح همدان شهریور 1392
  جوَ محیط یادگیری آتلیه معماری چهارمین همایش آموزش معماری- دانشگاه تهران 18-19دی   1390
  Talking and Walking Sustainability with Children: A Review on the Role and Place of Children in Traditional Architecture of Iran CSAAR
  sustaiable Architecture and urban development
  Jordan university
  July 2010
  طرح جامع بخش اورژانس مرکز آموزشی، درمانی امام خمینی کنفرانس  ملي طب اورژانس آذر 1387
  روند آموزش خلاق در طراحی معماری مدرسه (تغییر نگرش در محتوی موضوع) سومین همایش آموزش معماری
  دانشگاه تهران
  آبان 1387
  Child friendly cities: An Iranian perspective CSAAR
  Instant Cities Conference
  American University of Sharjeh
  April 2008
  تعامل كودكان با فضاهاي باز در شهر كنگره بين المللي طراحي شهري- اصفهان 13 تا 17   شهريور 1385
  معرفي روستاي اشتبين كنگره بين المللي ارگ بم 26 تا 31
  فروردين 1385
  اسلام و شهرسازی (خلاصه مقاله) همایش تجلی حسن محمدی در هنر اسفند 1384
  نقش متقابل مسجد و شهر اسلامی (خلاصه مقاله) همایش تجلی حسن محمدی در هنر اسفند 1384
  Children interaction with play spaces Conference of the International Visual Sociology Association
  University of  “Carlo Bo”Italy , Urbino
  July 2006


   

   
   

  تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

  کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

  کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.