جواد رحمانی

چکیده رساله:
با توجه به جایگاه مشارکت در مدیریت شهری توجه به این مفهوم، لازم و ضروری است. با توجه پتانسیل‌ها و همچنین چالش‌های پیش روی مشارکت مردم در ایران و وجود اشخاصی همچون علامه طباطبائی که در این زمینه اظهارنظر جامع و کاملی دارند؛ می‌توان از وجود چنین افرادی برای بومی‌سازی مفهوم مشارکت در شهر زنجان بهره جست. اصلی‌ترین سؤال تحقیق که مطرح می‌شود این است که الگوی مشارکت مردم و شهروندان در مدیریت شهری از منظر اندیشه اسلامی چیست؟ به همین منظور در این پژوهش هدف اصلی تحقیق تبیین الگوی مشارکت در مدیریت شهری اسلامی می‌باشد. این پژوهش با اتخاذ روش استدلال منطقی از رویکرد واقع‌گرایانه، از استراتژی پس کاوی استفاده می‌کند. به همین منظور ابتدا به تحلیل و بررسی مفهوم مشارکت در ادبیات جهان و ایران و اسلام پرداخته‌شده است و مشخص گردید که مطابق دیدگاه علامه طباطبائی مردم نسبت به همدیگر حق ولایت دارند، بدین معنی که مردم نسبت به مدیریت شهری دارای حق هستند و به‌گونه‌ای وظیفه شرعی و الهی مردم و شهروندان است که در مدیریت شهری نقش داشته باشند. با توجه به نظریه ولایت علامه طباطبائی مدل مفهومی اولیه الگوی مشارکت در مدیریت شهری اسلامی در چهار بخش بدنه تصمیم‌گیری، بدنه تصمیم سازی، بدنه اجرایی و بدنه کنترل و نظارت پیشنهاد گردید. سپس در ادامه مدل مفهومی اولیه در شهر زنجان و توسط شهروندان، متخصصان و مدیران شهری مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت تا مدل نهایی مناسب شهر زنجان ارائه گردد. با توجه به انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه توسط جامعه آماری مدل نهایی در پنج بخش بدنه تصمیم‌گیری، بدنه تصمیم سازی، بدنه اجرایی، بدنه کنترل و نظارت و بدنه پایش ارائه گردید.
کلیدواژگان: مشارکت اسلامی، مدیریت شهری، علامه طباطبائی، ولایت

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.