مدیریت

 
    رئیس دانشکده
   
دکتر احد نژادابراهیمی

    تلفن: 04135539208
    دورنگار:04135539200

   رایانامه: ahadebrahimi@tabriziau.ac.ir

    معاون آموزشی و کارآفرینی

    دکترآیدا ملکی

    تلفن: 04135539206
    دورنگار:04135539200

    رایانامه a.maleki@tabriziau.ac.ir

  معاون فرهنگی و پژوهشی
 
دکتر حامد بیتی

  تلفن: 04135541811
  دورنگار: 04135539200
  رایانامه: h.beyti@tabriziau.ac.ir

 کارشناس و مسئول دفتر دانشکده 

 محمد رضا امیری

    تلفن: 04135539207
    دورنگار:04135539200

           کارشناس امور پژوهشی
حسین نقدی


   تلفن: 04135539207    دورنگار:04135539200
 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.