دانشجویان دکتری شهرسازی اسلامی ورودی 99

 
نام و نام خانوادگی عنوان رساله استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم استاد مشاور اول استاد مشاور دوم تاریخ دفاع چکیده رساله
کسری کتاب اللهی             چکیده رساله
فاطمه جدی ساروی             چکیده رساله
محمد اکبری ریابی             چکیده رساله
حسین خانی             چکیده رساله
مریم رمضانی             چکیده رساله

 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.