دانشجویان دکتری معماری اسلامی ورودی 1400

 
نام و نام خانوادگی عنوان رساله استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم استاد مشاور اول استاد مشاور دوم تاریخ دفاع چکیده رساله
مهشید ردایی              
نجمه فقیه دینوری              
حمید کاشفیه              
سمیرا کریمی قلعه لر              
سمانه دهقان              
فاطمه شکری بناب              
محیا توران پور              
احمد صراف زاده              

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.