دانشجویان دکتری شهرسازی اسلامی ورودی 1400

 
نام و نام خانوادگی عنوان رساله استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم استاد مشاور اول استاد مشاور دوم تاریخ دفاع چکیده رساله
فاطمه اغنایی النجق             چکیده رساله
حمید غفاری             چکیده رساله
امین امینی کاشانی             چکیده رساله
صدیقه بهرامی             چکیده رساله
مریم محمدزاده             چکیده رساله
 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.