شماره تلفن های ضروری دانشکده

آدرس دانشکده: تبریز- میدان ساعت- خیابان مصلی- دانشکده معماری و شهرسازی         
کدپستی: 5137753497

 
توضیحات فاکس مستقیم داخلی نام خانوادگی ردیف
    35539203-4 212 انتظامات دانشکده 1
اتاق هیئت علمی   35559430 289 دکتر پیربابایی 2
رئیس دانشکده   35539208 205 دکتر پیربابایی 3
معاون پژوهشی   35559545 232 دکتر بیتی 4
معاون آموزشی   35539206 207 دکتر ملکی 5
دفتر دانشکده 35539200 35539207 202 آقای امیری- نقدی 6
      230 دکتر مدقالچی 7
    35541090 200 دکتر حق پرست 8
    35541083 201 دکتر هاشم پور 9
    35541809 211 دکتر وحدت طلب 10
    35549591 228
208
دکتر غفاری 11
    35559812
    35541814   دکتر شهبازی 12
    35541812 204 دکتر قره بیگلو و ملکی 13
فناوری   35559490 250 آقای حاتمی 14
کتابخانه   35541806 229 آقای مهری و خانم کاظم پور 15
دفتر فنی   35559576 213 آقای موذن 16
دفتر فنی   35541810 233 آقای ولیلویی 17
مرکز رشد 35549592 35549590 227 آقای پورسعدی 18
    35559785 282 دکتر نژاد ابراهیمی 19
    35541811   دکتر مولایی 20
        دکتر احمدنژاد 21
        مهندس بنی هاشمی 22
    35419975   آموزش دانشگاه 23
آموزش   35297525 525 آقای جعفرپور 24
آموزش   35297524 524 آقای کاظم زاده 25
آموزش   35297523 523 آقای گرامی 26
آموزش   35297522 522 خانم وظیفه شعاع 27

 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.