دانشجویان دکتری شهرسازی اسلامی ورودی 87

 
نام و نام خانوادگی عنوان رساله استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم استاد مشاور اول استاد مشاور دوم تاریخ دفاع چکیده رساله
محمدرضا فرزاد بهتاش تبیین ابعاد اجتماعی تاب آوری شهری (مطالعه موردی: شهر تبریز) دکتر محمد علی کی نژاد دکتر محمد تقی پیربابایی دکتر علی عسگری   1393/12/07 چکیده رساله
حسن سجادزاده معنای فضای شهری با رویکرد واقع گرایانه اسلامی (مورد مطالعه: میدان مرکزی همدان) دکتر محمد تقی پیربابایی دکتر عیسی حجت     1391/11/25 چکیده رساله
اسلام کرمی بررسی تحقق پذیری شریعت _ شهر اسلامی در شهرسازی پس از انقلاب اسلامی ایران _نمونه موردی: محله رشدیه تبریز) دکتر قاسم مطلبی دکتر بهادر زمانی     1392/10/26 چکیده رساله
لیلا رحیمی مقیاس مکان و دلبستگی ارزیابی تاثیر مقیاس مکانی بر مدل دلبستگی ساکنین (نمونه موردی: محله سرخاب و شهرک رشدیه شهر تبریز) دکتر مجتبی رفیعیان دکتر محمد باقری     1392/05/02 چکیده رساله


 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.