دانشجویان دکتری معماری اسلامی ورودی 91

نام و نام خانوادگی عنوان رساله استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم استاد مشاور اول استاد مشاور دوم تاریخ دفاع چکیده رساله
محمدرضا انوری تکوین معماری و سبک زندگی اسلامی ایرانی در خانه های دوره قاجاریه محله اوچ دکان اردبیل دکتر محمدتقی پیربابایی دکتر احد نژاد ابراهیمی       چکیده رساله
بهرام احمدخانی ملکی مقام نور: ارزیابی کمی و کیفی حضور نور (روز) در مساجد تاریخی تبریز با رویکرد فضاسازی معنوی دکتر فرزین حق پرست       1395/12/24 چکیده رساله
حامد محمدی خوش بین بررسی زیبایی شناختی پر و خالی در جداره های معماری (مطالعه موردی خانه های تاریخی تبریز) دکتر مسعود وحید وحدت طلب دکتر علی یاران     1398/06/05 چکیده رساله
فرهاد احمدنژاد بررسی زمان ادراک داده های دیداری در معماری(مورد پژوهی: آسمانه های درونی معماری اسلامی و غیر اسلامی دکتر مسعود وحید وحدت طلب دکتر حمید ندیمی دکتر محمدعلی نظری   1396/10/14 چکیده رساله
هادی شهامت شناسایی برنامه درسی پنهان رشته معماری و ارزیابی آن از منظر نظام اخلاقی اسلام (مطالعه موردی: دانشکده معماری دانشگاه ایلام) دکتر حمید ندیمی دکتر مینو قره بگلو دکتر انسی کرامتی   1397/11/25 چکیده رساله
اشرف السادات میرفخرایی واکاوی عوامل موثر بر رفتارهای دینی درمساجد تبریز دکتر مرتضی میرغلامی دکتر مجتبی انصاری     1398/02/14 چکیده رساله
مظفر مهاجری رفسنجانی ارزیابی صنعتی سازی مسکن در ایران از منظر معیارهای معماری اسلامی _ ایرانی دکتر مازیار آصفی دکتر پریسا هاشم پور دکتر مهدی حمزه نژاد   1397/06/31 چکیده رساله 
 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.