دانشجویان دکتری معماری اسلامی ورودی 95

 
نام و نام خانوادگی عنوان رساله استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم استاد مشاور اول استاد مشاور دوم تاریخ دفاع چکیده رساله
معین آقایی مهر تبیین پایایی وپویایی در استمرار هویت فرهنگی در فضاهای سکونتی (نمونه موردی: محله فیض آباد شهر کرمانشاه) دکتر مینو قره بگلو دکتر محمدتقی پیربابایی       چکیده رساله
مریم سلیمانی سکونت در تناظر با روان انسان در جریان زندگی سکونتگاه های غیر رسمی مورد پژوهی: شهر تبریز دکتر مینو قره بگلو       1399/04/15 چکیده رساله
سونیا سیلوانیه تعامل بین فناوری و سبک زندگی در معماری فضاهای مسکونی در گذر از معماری گذشته (پهلوی دوم) تا معماری معاصر دکتر مازیار آصفی   دکتر سید عباس آقا یزدانفر   1400/06/27 چکیده رساله
محبوبه نقابی تبیین جایگاه فناورانه طبیعت در معماری در جهت پاسخ به نیازهای انسان دکتر مازیار آصفی دکتر پریسا هاشم پور     1400/06/28 چکیده رساله
امیر حسین فرشچیان هندسه و ادراک معنا در فضای معماری اسلامی دکتر احد نژادابراهیمی دکتر مینو قره بگلو       چکیده رساله
ناهیده رضایی بررسی معماری فضاهای تولید، توزیع و فروش فرش بازار بزرگ تبریز و ارائه مدل بازآفرینی فضایی و کالبدی دکتر فرزین حق پرست   دکتر رحمت محمدزاده   1399/12/19 چکیده رساله

 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.