دانشجویان دکتری معماری اسلامی ورودی 96

 
نام و نام خانوادگی عنوان رساله استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم استاد مشاور اول استاد مشاور دوم تاریخ دفاع چکیده رساله
مسعود پورعلیخانی              
مرضیه محبی              
سینا فرامرزی پیوند              
زهرا معینی آق کاریز              
رضا قدردان قراملکی              
ایمان رحیم نیا              
الهام سلیقه              
شاهین شریفی پور              
شهین فرخی نمرور تبیین اصالت فرهنگی در معماری معاصر شهر تبریز (مطالعه موردی: ابنیه عمومی) دکتر مینو قره بگلو دکتر احد نژاد ابراهیمی        
فرزانه قلیزاده اورنگ محتواکاوی مولفه های موتیوفرم آوا در معماری مساجد (مطالعه موردی: مساجد شهر تبریز) دکتر عباس غفاری دکتر محمد علی کی نژاد        

 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.