دانشجویان دکتری شهرسازی اسلامی ورودی 92

 
نام و نام خانوادگی عنوان رساله استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم استاد مشاور اول استاد مشاور دوم تاریخ دفاع چکیده رساله
منا فتحعلی بیگلو فضاهای شهری مصرفی در اندیشه اسلامی دکتر محمد تقی پیربابایی       1399/07/21 چکیده رساله
پیمان زاده باقری تبیین الگوی برنامه ریزی توسعه اجتماع محله ای در شهر اسلامی دکتر محمد تقی پیربابایی دکتر پریسا هاشم پور     1398/12/10 چکیده رساله
سید محمود میثاقی آسیب شناسی نظام برنامه ریزی فضایی _ شهری در ایران و ارائه الگوی متناسب با شرایط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور دکتر مرتضی میرغلامی دکتر محمدرضا پورجعفر     1398/11/10 چکیده رساله
احسان حیدرزاده واکاوی تاثیرات کیفیت فضاهای شهری بر ارتقای حس حضور نمونه موردی: شهر تبریز دکتر مرتضی میرغلامی دکتر قاسم مطلبی دکتر مینو قره بگلو   1397/11/11 چکیده رساله
پریا پارسا تبیین الگوی شهر مربی کودک از منظر اندیشه اسلامی دکتر مرتضی میرغلامی دکتر مینو قره بگلو     1397/11/25 چکیده رساله
جواد رحمانی تبیین مفهوم مشارکت در مدیریت شهری اسلامی دکتر محمدتقی پیربابایی دکتر غلامرضا بهروزی لک     1397/11/11 چکیده رساله
سامان ابی زاده تبیین الگوی فرهنگی تحول تاریخی شهرهای اسلامی (نمونه موردی: شهر اردبیل دوره صفوی) دکتر محمدتقی پیربابایی دکتر احد نژاد ابراهیمی دکتر حسین میرجعفری   1397/02/26 چکیده رساله

 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.